Akciový tovar Akciový tovar

 

Darčeky pre deti - klikni sem

 

Nástenné hodiny - Pozri ponuku

 

Hodnotenia e shopu - Klikni sem

 

Kontaktujte nás

 

Bambu darceky

 

 

Obchodné podmienky

 Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti bambu s.r.o. pre e-shop www.bambu.sk

 Prevádzkovateľom a predávajúcim v internetovom obchode www.bambu.sk je :

 

Spoločnosť Bambu s.r.o. so sídlom na T. Vansovej 4, 940 80 Nové Zámky zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra , vložka č 38568/N

Ičo  - 48060330

Dič - 2120043321

Číslo účtu - 5069548122/0900

 

Kontakty  :

 

Telefón      : 0918 555 451 p. Sedláková

E mail         : info@bambu.sk 

Facebook  : www.facebook.com/bambu.sk  

Vybavovanie reklamácii : obchod@bambu.sk

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj 

PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1   

Odbor výkonu dozoru 

tel. č.: 037/7720 001 

           037/7720 034 

fax č.: 037/ 7720 024


I. Úvodné ustanovenia

 

      Tieto Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.bambu.sk. Účelom týchto Obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.bambu.sk je spoločnosť Bambu s.r.o. , so sídlom na T. Vansovej 4, 94080 Nové Zámky. Kupujúcim je návštevník  internetových stránok na adrese www.bambu.sk , ktorý zrealizuje a odošle v systéme internetového obchodu objednávku. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.bambu.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

II. Kúpna Zmluva

 

      Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávkového formulára kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Prijatie objednávky predávajúci potvrdí odoslaním automatického informatívneho e mailu na adresu, ktorú zadal kupujúci v objednávkovom formulári. V tomto e maily tiež nájde odkaz na aktuálne znenie Obchodných podmienok. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody oboch strán alebo na základe zákonných dôvodov.

      Uzavretá kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej 5 rokov od jej uzavretia a nie je sprístupnená tretím stranám.

 

III. Dodanie predmetu kúpy

     

      Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar, ktorý je predmetom kúpy a kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a predávajúcemu vyplatí dohodnutú kúpnu cenu. Tovar sa stáva majetkom kupujúceho až po zaplatení plnej ceny dohodnutej v kúpnej zmluve, do tejto doby zostáva tovar majetkom predávajúceho. Tovar zasielaný Slovenskou poštou alebo doručovateľskou službou sa stáva majetkom kupujúceho po zaplatení ceny tovaru prepravcovi. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá tovar v dohodnutom množstve a kvalite.

     Predávajúci sa zaväzuje, že tovar odoslaný na prepravu bude zabalený tak, aby pri preprave neprišlo k jeho znehodnoteniu.

 

IV. Bezpečnosť a ochrana informácií a osobných údajov

 

 

      Predávajúci sa zaväzuje, že všetky údaje poskytnuté kupujúcim budú použité iba na účely plnenia kúpnej zmluvy s kupujúcim, nebudú nikdy zverejnené ani poskytnuté tretím osobám. Poskytnuté budú iba za účelom dodania predmetu kúpnej zmluvy (slovenská pošta, kuriérska služba) v tomto prípade predávajúci poskytne meno, dodaciu adresu, tel.číslo a e mailovú adresu. Predávajúci postupuje tak, aby osoba poskytujúca osobne údaje neutrpela žiadnu ujmu v súvislosti s poskytnutím osobných údajov. Predávajúci dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života osoby poskytujúcej osobné údaje. Osobné údaje sú kupujúcim poskytované dobrovoľne za účelom dodania predmetu kúpnej zmluvy. Osobné údaje sú spracovávané a uchovávane v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky najmä so zákonom ľ. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci poskytuje predávajúcemu súhlas na spracovanie a zhromažďovanie osobných údajov za účelom dodania predmetu kúpnej zmluvy a na marketingové účely (zasielanie obchodných oznámení).

      V prípade reklamácie sú od zákazníka vyžadované nasledujúce údaje : meno, priezvisko, adresa, e mail, tel. číslo. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 1222013 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

 

V. Prevádzková doba

 

      V Internetovom obchode www.bambu.sk je možné objednávať 7 dní v týždni 24 hodín denne. Ak objednávate e mailom, tak objednávku môžete poslať tiež 24 hodín denne, ale spracovaná bude medzi 8:00 – 16:00 o čom budete informovaný e mailom. Telefonické objednávky realizujte tiež medzi 8:00 – 16:00 hod v pracovné dni a cez víkendy medzi 10:00 – 16:00.

 

VI. Ceny tovaru

 

      Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné, v čase objednania tovaru sú zmluvné . Všetky ceny uvedené v e shope sú konečné a vrátane všetkých daní. K cene tovaru sa pripočítava poplatok za doručenie tovaru tzv. poštovné, výška poštovného sa odvíja od zvoleného spôsobu dopravy a bude prirátané k celkovej cene tovaru na konci nákupného procesu v nákupnom košíku. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a následnej  zmeny cien. O akejkoľvek zmene ceny tovaru budete okamžite informovaný e mailom a tovar Vám nebude odoslaný skôr ako odsúhlasíte zmenu ceny. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

 

VII. Objednávanie


      Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (poštovné a pod.). Cena nákupu bude uvedená v objednávke a v následne doručenom prijatie objednávky potvrdzujúcom e maily.

      Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e- mailovú adresu info@bambu.sk, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo a e mailový kontakt. Pokiaľ chcete, môžete objednávku zaslať aj písomne na adresu uvedenú v kontakte, prípadne zavolajte na kontaktné telefónne číslo, na ktorom vám radi odpovieme na vaše otázky. Po vyplnení všetkých potrebných údajov v objednávkovom formulári na stránkach internetového obchodu www.bambu.sk, považujeme vašu potvrdenú objednávku za platnú a záväzný návrh kúpnej zmluvy. Kúpnu zmluvu považujeme za potvrdenú zaslaním potvrdenia o prijatí objednávky, ktoré zašleme e mailom na mailovú adresu zadanú v objednávkovom formulári. Potvrdenie o prijatí objednávky Vám bude obratom  automaticky zaslané. Za potvrdenie kúpnej zmluvy tiež považujeme dodanie tovaru vám a jeho prevzatie. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

 Objednávanie je možné týmito spôsobmi:
 

      Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.
      Kupujúci bude o presnom čase doručenia objednaného tovaru informovaný prostredníctvom e-mailu. Dĺžka doručovania objednaného tovaru a cena dopravy je závislá na spôsobe dopravy, ktorú si kupujúci zvolí pri objednávaní tovaru.

 

VIII. Dodacie podmienky

 

      Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednorázovo, to znamená, že ak niektorí z objednaných tovarov nemáme, pošleme len ostatný objednaný tovar, ktorý máme a chýbajúci zašleme po dodaní dodávateľom. Poštovné účtujeme iba pri prvom zaslaní tovaru. (jedna objednávka = jeden krát zaplatené poštovné). 

Pri objednaní tovaru nad 85,99 € poštovné neplatíte. 

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

  • osobný odber

  • zasielanie poštovým kuriérom

  • zasielanie poštou na adresu či priamo na poštu

      Osobný odber – tovar si prevezme kupujúci poprípade kupujúcim poverená osoba. Tovar sa vyplatí hneď pri prevzatí a kupujúci obdrží doklad o zaplatení(faktúru).

      Zasielanie poštovým kuriérom - tovar bude kupujúcemu doručený na dodaciu adresu uvedenú  pri objednaní tovaru. Tovar bude vyplatený doručovateľovi – poštovému kuriérovi.

      Zasielanie Slov. poštou – tovar bude doručený na pobočku Slovenskej pošty podľa adresy zadanej kupujúcim pri objednávaní tovaru.

      Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu obchod@bambu.sk , spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu.

 

IX. Termín dodania

 

      Tovar vyskladňujeme najneskôr do 3 - 7  pracovných dní od obdržania objednávky. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 2 týždňov, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne e-mailom. Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky.

 

X. Spôsob dodania

 

      Objednaný tovar zasielame poštou na dobierku, prípadne kuriérom. Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list, prípadne aj najnovšie informácie o novinkách. 

 

XI. Poštovné a balné

 

      Poštovné a balné pre každú vybavenú objednávku je 2,70 €  pri objednávke do 85,99 €. Pri objednávkach nad 85,99 € poštovné neúčtujeme. Uvedené ceny poštovného platia pre Slovenskú republiku.

      Kuriérska služba a balné je 5,60 € pri objednávke do 150,- €. Pri objednávkach nad 150,- € poštovné neúčtujeme. Uvedená cena platí iba pre Slovenskú republiku.

 

XII.  Platobné podmienky

      Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

  1. platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste spoločnosti Bambu s.r.o.
  2. platba vopred bankovým prevodom,
  3. platba na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),
  4. platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok pre poskytnutie kreditu),

      Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho

   

XIII. Odstúpenie od zmluvy

 Odstúpenie od zmluvy kupujúcim

       V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

 

Odstúpenie od zmluvy a tovar zasielajte na adresu :  Bambu s.r.o., T. Vansovej 4, 940 80, Nové Zámky


 

      Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, nepoškodený, čistý, ak je to možné zabalený v originálnom obale v stave, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar, potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

     Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:
 

      1) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

      2) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

      3) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

      Pre urýchlenie vybavenia odstúpenia od zmluvy odporúčame spolu s tovarom poslať na adresu predávajúceho aj sprievodný list s nasledujúcimi údajmi – dôvod na odstúpenie od zmluvy( nie je podmienkou), číslo faktúry, adresa poprípade číslo bankového účtu kam treba zaslať vrátené peniaze. Ak sa zákazník rozhodne pre iný tovar treba uviesť do sprievodného listu číslo a názov produktu.

      Ak boli súčasťou vráteného tovaru aj darčeky je povinný ich kupujúci zaslať spolu s tovarom, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Tovar kupujúci zasiela späť predávajúcemu na vlastné náklady.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete TU 

XIV. Reklamačné podmienky

 

Reklamácie

      Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, si ešte na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. (Vyskytli sa prípady, že zásielka bola otvorená a znovu zalepená, pričom následne bola zásielka nahlásená ako nekompletná). V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Veľmi často sa stáva, že pracovníci pošty poškodia zásielku nevhodnou manipuláciou. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame.

 

XV. Záručná doba

 

     Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru zákazníkom na pošte.

Reklamácia sa vzťahuje len na :

- preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania

Reklamácia sa nevzťahuje na :

- chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru

Postup pri reklamácii :

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

      1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu , najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

      2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu .

      3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby, kontaktujte nás  e-mailom . Reklamovaný tovar je potrebné na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie:

*uveďte prosím číslo zákazníka (ako aj adresu a popis chyby)

      K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom. Reklamovaný tovar Vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete, alebo Vám vytvoríme kredit, ktorý sa Vám odpočíta z nasledovnej objednávky. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

 

Doba vybavenia reklamácie

 

      Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu . Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

      O oprávnenosti reklamácie rozhodneme bezodkladne avšak najneskôr do 5 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.

      Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.

      V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

 

XVI. Záverečné ustanovenia

 

      Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 28.7. 2015 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 

 
Prihlásenie / Registrácia

VYHĽADÁVANIE

NÁKUPNÝ KOŠÍK

Počet položiek: 0

Cena: 0.00€